a     budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały
A     pomiar wykrywaczem przewodów
al.     alejka
b     budynek biurowy
B     dane branżowe
b     przewód benzynowy
b.z.     inna budowla ziemna
br.     bród
br.     bruk
bt.     beton
c     przewód ciepłowniczy
ch.     chodnik
cn     przewód ciepłowniczy o niskim parametrze - wodny
cpd     przewód ciepłowniczy dwuprzewodowy - parowy
cpj     przewód ciepłowniczy jednoprzewodowy - parowy
cw     przewód ciepłowniczy o wysokim parametrze - wodny
d     budynek łączności, dworca i terminalu
D     digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy
dr.     droga bez nazwy
e     budynek szkoły i instytucji badawczej
e     przewód elektroenergetyczny
eN     przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia
eo     przewód elektroenergetyczny oświetleniowy
eS     przewód elektroenergetyczny średniego napięcia
eW     przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia
eWW     przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia
f     budynek kultury fizycznej
F     fotogrametria
g     budynek gospodarstwa rolnego
G     pomiary GPS bez powiązania z osnową
g     przewód gazowy
G     stacja gazowa
gn     przewód gazowy niskiego ciśnienia
gp     przewód gazowy podwyższonego średniego ciśnienia
gr.     grunt naturalny
gs     przewód gazowy średniego ciśnienia
gw     przewód gazowy wysokiego ciśnienia
gz.     stabilizowana żwirem lub żużlem
h     budynek hotelu
H     hydrofornia
I     inne sposoby pozyskiwania lub pomiaru
i     pozostały budynek niemieszkalny, gdzie indziej niewymieniony
i     przewód inny
i.     inny rodzaj nawierzchni
i.b.     inna budowla
i.h.     inna budowla hydrotechniczna
i.i.     inna budowla inżynierska
i.o.     inny obiekt orientacyjny
i.u.     inne urządzenie techniczne
IB     inna budowla podziemna
j.     jezdnia
jaz r.     jaz ruchomy
jaz s.     jaz stały
jez.     jezioro
k     budynek muzeum i biblioteki
k     przewód kanalizacyjny
kd     przewód kanalizacyjny deszczowy
kk.     kostka kamienna
kl     osadnik kanalizacji lokalnej
kl     przewód kanalizacyjny lokalny
kl.     klinkier
ko     przewód kanalizacyjny ogólnospławny
kp     przewód kanalizacyjny przemysłowy
kp.     kostka prefabrykowana
ks     przewód kanalizacyjny sanitarny
KT     kanał technologiczny
M     pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
mb.     masa bitumiczna
md     budynek mieszkalny o dwóch mieszkaniach
mj     budynek mieszkalny jednorodzinny
mt     budynek mieszkalny o trzech i więcej mieszkaniach
mz     budynek mieszkalny zbiorowego zamieszkania
N     niepoprawne położenie - brak miar kontrolnych, błędne
n     przewód naftowy
n.u.     niezidentyfikowane urządzenie techniczne
o     ogólnodostępny obiekt kulturalny
O     pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową
O.dz.     ogród działkowy
o.p.     inny obiekt przyrodniczy
os.pias.     osadnik piaskowy
p     budynek przemysłowy
P     przepompownia
P     wiata przystankowa
pas.     pasaż
pb.     płyty betonowe
per.     peron
PG     parking lub garaż
pl.     plac
pł.     przeprawa łodziami
PP     przejście podziemne
pr.     przeprawa promowa
r     budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych
R     reklama
r.zab.     ruina zabytkowa
rmp.     rampa
Rn     przewód nadziemny
Rz     przewód naziemny
S     schron lub bunkier
s     zbiornik, silos i budynek magazynowy
st     szafa sterownicza
t     budynek garażu
T     kontener telekomunikacyjny
t     przewód telekomunikacyjny
TD     tunel drogowy
TK     tunel kolejowy
tl.     tłuczeń
TM     tunel metra
Tr     transformator
ts     słupek telekomunikacyjny
TT     tunel tramwajowy
turb.wiatr.     turbina wiatrowa
u     budynek handlowo-usługowy
u.t.     inne urządzenie transportowe
w     przewód wodociągowy
w.     woda morska, woda płynąca, woda stojąca
w.b.     inna wysoka budowla techniczna
w.ciśn.     wieża ciśnień
w.ppoż.     wieża przeciwpożarowa
w.sk.     wieża szybu kopalnianego
w.wid.     wieża widokowa
wdsp.     wodospad
wl     przewód wodociągowy lokalny
wo     przewód wodociągowy ogólny
wyw.     wywietrznik
X     nieokreślone położenie - brak danych
x     obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków i objęty indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome, archeologiczne dobro kultury
x     przewód niezidentyfikowany
z     budynek szpitala i zakładu opieki medycznej
zastaw.     zastawka piętrząca
zb.     zbiornik
zb.c.     zbiornik na ciecz
zb.i.     inny zbiornik techniczny
zb.p.     zbiornik na materiały pędne
zb.s.     zbiornik na materiały sypkie
źr.     źródło
żw.     żwir