Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) - pobierz

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm) - pobierz

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518) - pobierz

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 1409 z późn. zm.) -pobierz

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2015r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) - pobierz

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515.)  -pobierz

Ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489) - pobierz

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1114) - pobierz

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) - pobierz